Tin tức & Sự kiện

Thông báo sinh viên

Lịch thi ngày 15/12/2019 khóa X23DNG2 và X24DNG1,2 hệ Từ xa trạm Đà Nẵng
19/11/2019 15:07:20

STT

MÃ MÔN

TÊN MÔN HỌC

LỚP

GIỜ
THI

NGÀY THI

ĐỊA ĐIỂM THI

1

ACC414

Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

X23KTH_T

07h30

15/12/2019

P. 601 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

2

CS403

Công Nghệ Phần Mềm

X24TPM_T

07h30

15/12/2019

P. 601 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

3

CS403

Công Nghệ Phần Mềm

X24TPM_T

07h30

15/12/2019

P. 601 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

4

ENG302

Anh Ngữ Cao Cấp 2

X23XDD_T

07h30

15/12/2019

P. 602 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

5

ENG302

Anh Ngữ Cao Cấp 2

X23QTH_T

07h30

15/12/2019

P. 602 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

6

IB351

Thương Mại Quốc Tế

X24VLK_T

07h30

15/12/2019

P. 601 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

7

ACC452

Kế Toán Tài Chính Nâng Cao

X24KTH_T

09h30

15/12/2019

P. 604 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

8

ACC452

Kế Toán Tài Chính Nâng Cao

X24KTH_T

09h30

15/12/2019

P. 604 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

9

CIE323

Nền & Móng

X23XDD_T

09h30

15/12/2019

P. 602 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

10

COM384

Nghệ Thuật Đàm Phán

X24VLK_T

09h30

15/12/2019

P. 601 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

11

COM384

Nghệ Thuật Đàm Phán

X24QTH_T

09h30

15/12/2019

P. 603 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

12

COM384

Nghệ Thuật Đàm Phán

X24QTH_T

09h30

15/12/2019

P. 603 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

13

CS414

Lập Trình Winforms: VB.NET / C#.NET

X24TPM_T

09h30

15/12/2019

P. 601 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

14

CS414

Lập Trình Winforms: VB.NET / C#.NET

X24TPM_T

09h30

15/12/2019

P. 601 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

15

FIN403

Tài Chính Chứng Khoán

X23QTH_T

09h30

15/12/2019

P. 602 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

16

HIS361

Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam

X23KTH_T

09h30

15/12/2019

P. 601 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

17

HIS361

Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam

X24NNA_T

09h30

15/12/2019

P. 605 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

18

HIS361

Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam

X24NNA_T

09h30

15/12/2019

P. 605 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

19

HIS361

Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam

X24XDD_T

09h30

15/12/2019

P. 605 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

20

HIS361

Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam

X24XDD_T

09h30

15/12/2019

P. 605 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

21

ARC392

Kiến Trúc cho Xây Dựng

X23XDD_T

13h30

15/12/2019

P. 602 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

22

AUD351

Kiểm Toán Căn Bản

X24KTH_T

13h30

15/12/2019

P. 604 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

23

AUD351

Kiểm Toán Căn Bản

X24KTH_T

13h30

15/12/2019

P. 604 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

24

COM102

Viết (tiếng Việt)

X24QTH_T

13h30

15/12/2019

P. 603 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

25

COM102

Viết (tiếng Việt)

X24XDD_T

13h30

15/12/2019

P. 605 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

26

CS434

Công Cụ & PP Thiết Kế - Quản Lý (Phần Mềm)

X24TPM_T

13h30

15/12/2019

P. 601 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

27

CS434

Công Cụ & PP Thiết Kế - Quản Lý (Phần Mềm)

X24TPM_T

13h30

15/12/2019

P. 601 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

28

ENG373

Dịch Báo Cáo Kinh Tế - Xã Hội

X24NNA_T

13h30

15/12/2019

P. 605 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

29

ENG373

Dịch Báo Cáo Kinh Tế - Xã Hội

X24NNA_T

13h30

15/12/2019

P. 605 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

30

LAW308

Luật dân sự 2

X24VLK_T

13h30

15/12/2019

P. 601 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

31

MGT402

Quản Trị Dự Án Đầu Tư

X23QTH_T

13h30

15/12/2019

P. 602 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

32

ENG105

Luyện Âm (tiếng Anh)

X24NNA_T

15h30

15/12/2019

P. 601 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

33

ENG201

Anh Ngữ Trung Cấp 1

X24TPM_T

15h30

15/12/2019

P. 601 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

34

ENG201

Anh Ngữ Trung Cấp 1

X24KTH_T

15h30

15/12/2019

P. 601 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

35

ENG201

Anh Ngữ Trung Cấp 1

X24XDD_T

15h30

15/12/2019

P. 602 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

36

LAW403

Cơ Sở Luật Kinh Tế

X23KTH_T

15h30

15/12/2019

P. 601 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

37

LAW403

Cơ Sở Luật Kinh Tế

X24QTH_T

15h30

15/12/2019

P. 603 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

38

LAW403

Cơ Sở Luật Kinh Tế

X24QTH_T

15h30

15/12/2019

P. 603 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

39

CIE376

Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép

X24XDD_T

17h30

15/12/2019

P. 601 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

40

CIE376

Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép

X24XDD_T

17h30

15/12/2019

P. 601 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

41

CUL378

Văn Hóa Mỹ

X24NNA_T

17h30

15/12/2019

P. 602 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

42

CUL378

Văn Hóa Mỹ

X24NNA_T

17h30

15/12/2019

P. 602 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

43

MTH102

Toán Cao Cấp C2

X24QTH_T

17h30

15/12/2019

P. 603 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

44

MTH102

Toán Cao Cấp C2

X24KTH_T

17h30

15/12/2019

P. 603 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

45

ACC421

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

X24KTH_T

19h30

15/12/2019

P. 601 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

46

ACC421

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

X24KTH_T

19h30

15/12/2019

P. 601 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

47

ENG301

Anh Ngữ Cao Cấp 1

X24XDD_T

19h30

15/12/2019

P. 603 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

48

ENG301

Anh Ngữ Cao Cấp 1

X24XDD_T

19h30

15/12/2019

P. 603 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

49

ENG301

Anh Ngữ Cao Cấp 1

X24QTH_T

19h30

15/12/2019

P. 602 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

50

ENG301

Anh Ngữ Cao Cấp 1

X24QTH_T

19h30

15/12/2019

P. 602 Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh

 

Thông báo sinh viên khác

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2022 Đại học Duy Tân