Tin tức & Sự kiện

Thông báo sinh viên

Lịch ôn tập ngày 14/12/2019 khóa X23DNG2 và X24DNG1,2 hệ Từ xa trạm Đà Nẵng
19/11/2019 15:05:34

STT

TÊN MÔN HỌC

KHÓA

LỚP

THỜI GIAN ÔN TẬP

NGÀY THI

1

Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

X23DNG2(TS ĐỢT 2)

X23KTH_T

SÁNG BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 07h00-10h15
ThS.Hồ Thị Phi Yến
Số ĐT: 0905222155
Email: hothiphiyen@gmail.com
Địa điểm: P. 601 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

2

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

X24DNG1(TS ĐỢT 1)

X24KTH_T

SÁNG BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 07h00-10h15
ThS. Dương Thị Thanh Hiền
Số ĐT: 0935 369 484
Email: thanhhien296@gmail.com
Địa điểm: P. 602 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

3

Kế Toán Tài Chính Nâng Cao

X24DNG1(TS ĐỢT 2)

X24KTH_T

CHIỀU BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 13h00-16h15
ThS.Hồ Thị Phi Yến
Số ĐT: 0905222155
Email: hothiphiyen@gmail.com
Địa điểm: P. 601 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

4

Kiến Trúc cho Xây Dựng

X23DNG2(TS ĐỢT 2)

X23XDD_T

CHIỀU BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 13h00-16h15
ThS. Trần Minh Trí
Số ĐT: 0934815005
Email: archtranminhtri@gmail.com
Địa điểm: P. 602 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

5

Kiểm Toán Căn Bản

X24DNG1(TS ĐỢT 1)

X24KTH_T

TỐI BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 17h45-20h45
TS. Hồ Tuấn Vũ
Số ĐT: 0903520782; 0905205783
Email: hotuanvu2007@yahoo.com
Địa điểm: P. 601 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

6

Nền & Móng

X23DNG2(TS ĐỢT 2)

X23XDD_T

TỐI BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Trương Hồng Minh
Số ĐT: 0905541241
Email: Minhthdtu@gmail.com
Địa điểm: P. 602 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

7

Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép

X24DNG1(TS ĐỢT 2)

X24XDD_T

SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 15/12/2019
Thời gian: 07h00-09h00
ThS. Lê Cao Vinh
Số ĐT: 0905893448
Email: nguoidatquang21@gmail.com
Địa điểm: P. 504 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

8

Viết (tiếng Việt)

X24DNG1(TS ĐỢT 2)

X24QTH_T
X24XDD_T

TỐI BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Bùi Thị Kim Phượng
Số ĐT: 0985841229
Email: phienanha3@gmail.com
Địa điểm: P. 603 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

9

Nghệ Thuật Đàm Phán

X24DNG1(TS ĐỢT 2)

X24QTH_T
X24VLK_T

CHIỀU BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 13h00-16h15
ThS. Nguyễn Thị Thảo
Số ĐT: 0935686090
Email: thaoduytan@gmail.com
Địa điểm: P. 603 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

10

Công Nghệ Phần Mềm

X24DNG1(TS ĐỢT 1)

X24TPM_T

SÁNG BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 07h00-10h15
ThS. Phạm Văn Dược
Số ĐT: 0905402598
Email: duocduytan@gmail.com
Địa điểm: P. 603 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

11

Lập Trình Winforms: VB.NET / C#.NET

X24DNG1(TS ĐỢT 2)

X24TPM_T

CHIỀU BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 13h00-16h15
ThS. Nguyễn Tấn Thuận
Số ĐT: 0905626276
Email: thuanr@yahoo.com
Địa điểm: P. 604 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

12

Công Cụ & Phương Pháp Thiết Kế - Quản Lý (Phần Mềm)

X24DNG1(TS ĐỢT 1)

X24TPM_T

TỐI BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Nguyễn Tấn Thuận
Số ĐT: 0905626276
Email: thuanr@yahoo.com
Địa điểm: P. 604 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

13

Văn Hóa Mỹ

X24DNG1(TS ĐỢT 2)

X24NNA_T

SÁNG BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 07h00-10h15
ThS. Trần Thị Thơ
Số ĐT: 0983060410
Email: tranthitho97@gmail.com
Địa điểm: P. 604 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

14

Luyện Âm (tiếng Anh)

X24DNG1(TS ĐỢT 2)

X24NNA_T

TỐI BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Đinh Thanh Hiếu
Số ĐT: 01224446232
Email: hieulthue@gmail.com
Địa điểm: P. 605 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

15

Anh Ngữ Trung Cấp 1

X24DNG1(TS ĐỢT 2)

X24KTH_T
X24TPM_T
X24XDD_T

SÁNG1 BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 09h15-11h00
ThS. Nguyễn Thị Bích Giang
Số ĐT: 0905538598
Email: bich_giang20@yahoo.com
Địa điểm: P. 605 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

16

Anh Ngữ Cao Cấp 1

X24DNG1(TS ĐỢT 2)

X24QTH_T
X24XDD_T

SÁNG BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 07h00-09h00
ThS. Nguyễn Thị Bích Giang
Số ĐT: 0905538598
Email: bich_giang20@yahoo.com
Địa điểm: P. 605 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

17

Anh Ngữ Cao Cấp 2

X23DNG2(TS ĐỢT 2)

X23QTH_T
X23XDD_T

SÁNG BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 07h00-10h15
ThS. Phan Thị Tịnh Tâm
Số ĐT: 0917981561
Email: pphanthitinhtam@gmail.com
Địa điểm: P. 606 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

18

Dịch Báo Cáo Kinh Tế - Xã Hội

X24DNG1(TS ĐỢT 1)

X24NNA_T

SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 15/12/2019
Thời gian: 07h00-09h00
ThS. Nguyễn Mạnh Quang
Số ĐT: 0905070333
Email: manhquangdtu@gmail.com
Địa điểm: P. 505 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

19

Tài Chính Chứng Khoán

X23DNG2(TS ĐỢT 2)

X23QTH_T

CHIỀU BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 13h00-16h15
ThS.Trần Đình Uyên
Số ĐT: 0982150369
Email: trandinhuyen@gmail.com
Địa điểm: P. 605 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

20

Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam

X23DNG2(TS ĐỢT 2)
X24DNG1(TS ĐỢT 2)

X23KTH_T
X24NNA_T
X24XDD_T

CHIỀU BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 13h00-15h00
ThS. Trịnh Đình Thanh
Số ĐT: 0983041797
Email: dinhthanh77@gmail.com
Địa điểm: P. 606 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

21

Thương Mại Quốc Tế

X24DNG1(TS ĐỢT 1)

X24VLK_T

SÁNG BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 07h00-09h00
ThS. Nguyễn Thị Tuyên Ngôn
Số ĐT: 0906575588
Email: ngondtu@gmail.com
Địa điểm: P. 506 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

22

Luật dân sự 2

X24DNG1(TS ĐỢT 1)

X24VLK_T

TỐI BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 17h45-19h45
ThS. Phạm Thị Lệ Quyên
Số ĐT: 0914684584
Email: phamtieuquyen469@gmail.com
Địa điểm: P. 606 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

23

Cơ Sở Luật Kinh Tế

X24DNG1(TS ĐỢT 1)
X23DNG2(TS ĐỢT 2)

X24QTH_T
X23KTH_T

CHIỀU1 BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 15h15-17h00
CN. Trần Võ Như Ý
Số ĐT: 0986414627
Email: tranvonhuylaw@gmail.com
Địa điểm: P. 603 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

24

Quản Trị Dự Án Đầu Tư

X23DNG2(TS ĐỢT 2)

X23QTH_T

TỐI BẢY
Ngày 14/12/2019
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Nguyễn Ngọc Quý
Số ĐT: 0934842589
Email: ngocquyqtkd@gmail.com
Địa điểm: P. 506 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

25

Toán Cao Cấp C2

X24DNG1(TS ĐỢT 2)

X24KTH_T
X24QTH_T

SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 15/12/2019
Thời gian: 07h00-09h00
ThS. Phan Quý
Số ĐT: 0906455135
Email: Dtu.phanquy@gmail.com
Địa điểm: P. 506 Cơ sở 334/04 Nguyễn Văn Linh

15/12/2019

 

Thông báo sinh viên khác

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2022 Đại học Duy Tân