Tin tức & Sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - Cử nhân Kế toán

Khung chương trình - Đã tốt nghiệp CĐ, ĐH lên Đại học
NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2
Năm 1

ENG202 - Anh Ngữ Trung Cấp 2 (2 tín chỉ)

PHI162 - Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2 (Triết Học Mác - Lê Nin 2) (3 tín chỉ)

MTH102 - Toán Cao Cấp C2 (2 tín chỉ)

OB251 - Tổng Quan Hành Vi Tổ Chức (3 tín chỉ)

STA271 - Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) (2 tín chỉ)

PHI100 - Phương Pháp Luận (gồm Nghiên Cứu Khoa Học) (2 tín chỉ)

ACC303 - Kế Toán Quản Trị 2 (3 tín chỉ)

DTE302 - Kỹ Năng Xin Việc (2 tín chỉ)

ENG301 - Anh Ngữ Cao Cấp 1 (2 tín chỉ)

IS252 - Hệ Thống Thông Tin Kế Toán (3 tín chỉ)

ECO302 - Kinh Tế Trong Quản Trị (2 tín chỉ)

ECO251 - Kinh Tế Lượng (2 tín chỉ)

MKT251 - Tiếp Thị Căn Bản (3 tín chỉ)

COM101 - Nói & Trình Bày (tiếng Việt) (2 tín chỉ)

LAW403 - Cơ Sở Luật Kinh Tế (3 tín chỉ)

Năm 2

ENG302 - Anh Ngữ Cao Cấp 2 (2 tín chỉ)

LAW362 - Thuế Nhà Nước (2 tín chỉ)

MGO403 - Các Mô Hình Ra Quyết Định (3 tín chỉ)

ACC304 - Kế Toán Tài Chính 2 (3 tín chỉ)

ACC351 - Kiểm Toán Căn Bản (3 tín chỉ)

MGO301 - Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất (3 tín chỉ)

MGT403 - Quản Trị Chiến Lược (3 tín chỉ)

ACC426 - Kế Toán Ngân Hàng (2 tín chỉ)

ACC421 - Phân Tích Báo Cáo Tài Chính (3 tín chỉ)

ACC452 - Kế Toán Tài Chính Nâng Cao (3 tín chỉ)

MGT448 - Thực Tập Tốt Nghiệp (5 tín chỉ)

Các khung chương trình cùng ngành

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2022 Đại học Duy Tân