Tin tức & Sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - Cử nhân Kế toán

Khung chương trình - Đã tốt nghiệp THPT, TCCN lên Đại học
NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2
Năm 1

ENG101 - Anh ngữ sơ cấp 1 (2 tín chỉ)

COM101 - Nói & Trình Bày (tiếng Việt) (2 tín chỉ)

MTH101 - Toán Cao Cấp C1 (3 tín chỉ)

PHI100 - Phương Pháp Luận (gồm Nghiên Cứu Khoa Học) (2 tín chỉ)

CS101 - Tin Học Đại Cương (3 tín chỉ)

MGT201 - Quản Trị Học (2 tín chỉ)

PHI161 - Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 1 (Triết Học Mác - Lê Nin 1) (2 tín chỉ)

DTE302 - Kỹ Năng Xin Việc (2 tín chỉ)

ENG102 - Anh Ngữ Sơ Cấp 2 (2 tín chỉ)

COM102 - Viết (tiếng Việt) (2 tín chỉ)

MTH102 - Toán Cao Cấp C2 (2 tín chỉ)

LAW201 - Pháp Luật Đại Cương (2 tín chỉ)

CS201 - Tin Học Ứng Dụng (3 tín chỉ)

ACC201 - Nguyên Lý Kế Toán 1 (3 tín chỉ)

PHI162 - Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2 (Triết Học Mác - Lê Nin 2) (3 tín chỉ)

Năm 2

ENG201 - Anh Ngữ Trung Cấp 1 (2 tín chỉ)

POS361 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)

STA151 - Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán (3 tín chỉ)

ACC203 - Nguyên Lý Kế Toán 2 (3 tín chỉ)

FIN271 - Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1 (2 tín chỉ)

OB251 - Tổng Quan Hành Vi Tổ Chức (3 tín chỉ)

ECO151 - Căn Bản Kinh Tế Vi Mô (3 tín chỉ)

ENG202 - Anh Ngữ Trung Cấp 2 (2 tín chỉ)

ECO251 - Kinh Tế Lượng (2 tín chỉ)

MKT251 - Tiếp Thị Căn Bản (3 tín chỉ)

ECO152 - Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô (3 tín chỉ)

STA271 - Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) (2 tín chỉ)

IS252 - Hệ Thống Thông Tin Kế Toán (3 tín chỉ)

HIS361 - Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam) (3 tín chỉ)

Năm 3

ENG301 - Anh Ngữ Cao Cấp 1 (2 tín chỉ)

FIN301 - Quản Trị Tài Chính 1 (3 tín chỉ)

ACC301 - Kế Toán Quản Trị 1 (2 tín chỉ)

ACC302 - Kế Toán Tài Chính 1 (2 tín chỉ)

HRM301 - Quản Trị Nhân Lực (3 tín chỉ)

LAW362 - Thuế Nhà Nước (2 tín chỉ)

ENG302 - Anh Ngữ Cao Cấp 2 (2 tín chỉ)

MGO301 - Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất (3 tín chỉ)

ACC303 - Kế Toán Quản Trị 2 (3 tín chỉ)

ACC351 - Kiểm Toán Căn Bản (3 tín chỉ)

ECO302 - Kinh Tế Trong Quản Trị (2 tín chỉ)

ACC304 - Kế Toán Tài Chính 2 (3 tín chỉ)

Năm 4

LAW403 - Cơ Sở Luật Kinh Tế (3 tín chỉ)

ACC411 - Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh (3 tín chỉ)

ACC414 - Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (2 tín chỉ)

ACC423 - Kế Toán Tài Chính Thương Mại Dịch Vụ (2 tín chỉ)

MGT403 - Quản Trị Chiến Lược (3 tín chỉ)

ACC452 - Kế Toán Tài Chính Nâng Cao (3 tín chỉ)

MGO403 - Các Mô Hình Ra Quyết Định (3 tín chỉ)

ACC421 - Phân Tích Báo Cáo Tài Chính (3 tín chỉ)

MGT448 - Thực Tập Tốt Nghiệp (5 tín chỉ)

Các khung chương trình cùng ngành

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2022 Đại học Duy Tân